„ Organizacji życia ludzkiego wedle wielorakich możliwości pracy
powinien odpowiadać właściwy system wykształcenia i wychowania, który przede
wszystkim ma na celu rozwój dojrzałego człowieczeństwa, ale także odpowiednie
przygotowanie do zajęcia z pożytkiem właściwego miejsca przy wielkim i
społecznie zróżnicowanym warsztacie pracy.”

Jan Paweł II „ Laborem exerceus”Absolwent naszego gimnazjum jest:

1) ODPOWIEDZIALNY I OBOWIĄZKOWY
- zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami rodziny, szkoły, społeczeństwa,
- przestrzega zasad wymiany opinii z innymi i kultury dyskusji,
- nie budzi zastrzeżeń jego wygląd, higiena osobista i dbałość o zdrowie,
- unika zagrożeń cywilizacyjnych,
- rzetelnie współdziała z innymi na terenie klasy, szkoły i środowiska, realizuje wspólne zadania,
- aktywnie korzysta z przysługujących mu praw i świadomie wypełnia obowiązki.

2) OTWARTY, SAMODZIELNY I ZARADNY
- jest ciekawy świata i korzysta z różnych źródeł wiedzy,
- umie ocenić sensowność i szanse realizacji własnych i cudzych pomysłów,
- samodzielnie stawia sobie cele i konsekwentnie je realizuje,
- potrafi zastosować w życiu technologię informacyjną,
- jest przygotowany do świadomego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

3) UCZCIWY, PRAWY, PRAWDOMÓWNY
- w pełni docenia znaczenie zaufania w kontaktach między ludźmi i stara się na nie zasłużyć,
- jest lojalny wobec osób i grup, z którymi jest związany, a w przypadkach konfliktowych wybiera drogę szczerości i prawdomówności,
- potrafi trafnie rozróżnić osoby godne i niegodne zaufania.

4) KULTURALNY, TAKTOWNY, SZANUJĄCY INNYCH
- cechuje go takt i kultura osobista,
- ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji
i odmienności kulturowej i religijnej ludzi,
- potrafi właściwie korzystać z dóbr kultury oraz wyrażać szacunek do tradycji, symboli narodowych i religijnych własnych i cudzych,
- umie stopniować oceny moralne i dokonywać trafnych wyborów w sytuacjach trudnych
i niejednoznacznych,
- potrafi słuchać opinii innych i cierpliwie poszukiwać rozwiązań do przyjęcia dla różnych stron.

5) KRYTYCZNY WOBEC SIEBIE I INNYCH
- ma świadomość różnych systemów wartości i respektuje tę różnorodność,
- potrafi odnieść zachowanie własne i cudze do znanego mu i szanowanego systemu wartości naszego kręgu kulturowego,
- nie jest podatny na demagogię i manipulację informacyjną.

6) JEST POLAKIEM, EUROPEJCZYKIEM
- szanuje tradycje szkoły, środowiska,
- jest obywatelem „ Małej i Wielkiej Ojczyzny”,
- zdobył wiedzę do pełnienia ważnych ról społecznych,
- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie europejskim (zna języki obce).