Spis treści
Informacje o przetargach
Strona 2
Wszystkie strony

Przysucha, dn. 4.12.2015 r.

Przetarg na zakup i dostawę oleju opałowego

 

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ z załącznikami

--------------------------------

odpowiedż na zapytanie

informacja o rozstrzygnięciu przetargu

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


 

 

Przysucha, dn. 08.12.2014 r.

P.G.343 – 1/2014

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki  w Przysusze
ogłasza przetarg nieograniczony na: zakup, dostawę i wyładunek
lekkiego oleju opałowego

 

Zakres prac obejmuje:

Zakup, dostawa i wyładunek lekkiego oleju opałowego w ilości do 55 000 litrów
z możliwością zmniejszenia.

SIWZ jest dostępna na stronie www.pgprzysucha.pl

Termin realizacji 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

Termin związania ofertą 30 dni od dnia złożenia oferty.

 

Informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Publicznego Gimnazjum codziennie w godzinach 715 – 1515 pod numerem telefonu (048) 675 25 85.   
Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień są:

  1. Pani Agnieszka Walaszczyk tel. (048)675 25 85

SIWZ można uzyskać w sekretariacie szkoły p. 102  ul. Warszawska 45.

Oferty przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ należy składać do dnia
17.12.2014 r. do godziny 12:00 w pokoju nr 102 /sekretariat/ w Publicznym Gimnazjum

im. Św Stanisława Kostki w Przysusze ul. Warszawska 45.

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy:

- spełniają warunki udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP,

- złożą ofertę zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ,

- posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi,

- nie są karani w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.4-8 ustawy PZP,

- nie zalegają ze składkami z US, ZUS lub KRUS

 

Koperta z ofertą winna być opatrzona napisem:

„Oferta w przetargu nieograniczonym na – ZAKUP, DOSTAWĘ I ROZŁADUNEK OLEJU OPAŁOWEGO NA ROK 2015”.

Nie otwierać przed 17 grudnia 2014 r. godzina 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2014 r. o godzinie 12:15 , w siedzibie Zamawiającego ul. Warszawska 45,  26-400 Przysucha. (pok. 102)

Dyrektor szkoły

mgr Adam Pałgan

 

Ogłoszenie o przetargu ze strony UZP

Ogłoszenie - docOgłoszenie - pdf

SIWZ - doc, SIWZ - pdf

Formularz oferty - doc, Formularz oferty - pdf

Załącznik nr 1 do formularza oferty - doc, Załącznik nr 1 do formularza oferty - pdf

Załącznik nr 2 do formularza oferty - doc, Załącznik nr 2 do formularza oferty - pdf

Załącznik nr 3 do formularza oferty - doc, Załącznik nr 3 do formularza oferty - pdf

Projekt umowy - doc, Projekt umowy - pdf

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Przysucha, dn. 12.12.2013 r.

P.G.343 – 1/2013

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Przysusze ogłasza przetarg nieograniczony na: zakup, dostawę i wyładunek lekkiego oleju opałowego

 

Zakres prac obejmuje:

Zakup, dostawa i wyładunek lekkiego oleju opałowego w ilości do 40 000 litrów z możliwością zmniejszenia.

SIWZ jest dostępna na stronie www.pgprzysucha.pl

Termin realizacji 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

Termin związania ofertą 30 dni od dnia złożenia oferty.

 

Informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Publicznego Gimnazjum codziennie w godzinach 715 – 1515 pod numerem telefonu (048)675 25 85 Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień są:

  1. Pani Agnieszka Walaszczyk tel. (048)675 25 85

SIWZ można uzyskać w sekretariacie szkoły p. 102 ul. Warszawska 45.

Oferty przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ należy składać do dnia 20.12.2013 r. do godziny 12.00 w pokoju nr 102 /sekretariat/ w Publicznym Gimnazjum im. Św Stanisława Kostki w Przysusze ul. Warszawska 45.

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy:

- spełniają warunki udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP,

- złożą ofertę zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ,

- posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi,

- nie są karani w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.4-8 ustawy PZP,

- nie zalegają ze składkami z US, ZUS lub KRUS

 

Koperta z ofertą winna być opatrzona napisem:

„Oferta w przetargu nieograniczonym na – ZAKUP, DOSTAWĘ I ROZŁADUNEK OLEJU OPAŁOWEGO NA ROK 2014”.

Nie otwierać przed 20 grudnia 2013 r. godzina 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2013 r. o godzinie 12.15 , w siedzibie Zamawiającego ul. Warszawska 45, 26-400 Przysucha. (pok. 102)

Dyrektor szkoły

mgr Adam Pałgan

 

Ogłoszenie - docOgłoszenie - pdf

SIWZ - doc

Formularz oferty - doc

Załącznik nr 1 do formularza oferty - doc

Załącznik nr 2 do formularza oferty - doc

Załącznik nr 3 do formularza oferty - doc

Projekt umowy - doc

 

Przysucha, dn. 05.12.2012 r.

P.G.343 – 1/2012

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki  w Przysusze ogłasza przetarg nieograniczony na: zakup, dostawę i wyładunek lekkiego oleju opałowego

 

Zakres prac obejmuje:

Zakup, dostawa i wyładunek lekkiego oleju opałowego w ilości do 40 000 litrów.

SIWZ jest dostępna na stronie www.pgprzysucha.pl

Termin realizacji 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

Termin związania ofertą 30 dni od dnia złożenia oferty.

 

Informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Publicznego Gimnazjum codziennie w godzinach 715 – 1515 pod numerem telefonu (048)675 25 85   Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień są:

  1. Pani Agnieszka Walaszczyk tel. (048)675 25 85

SIWZ można uzyskać w sekretariacie szkoły p. 102  ul. Warszawska 45.

Oferty przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ należy składać do dnia 14.12.2012 r. do godziny 12.00 w pokoju nr 102 /sekretariat/ w Publicznym Gimnazjum

im. Św Stanisława Kostki w Przysusze ul. Warszawska 45.

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy:

- spełniają warunki udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP,

- złożą ofertę zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ,

- posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi,

- nie są karani w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.4-8 ustawy PZP,

- nie zalegają ze składkami z US, ZUS lub KRUS

 

Koperta z ofertą winna być opatrzona napisem:

„Oferta w przetargu nieograniczonym na – ZAKUP, DOSTAWĘ I ROZŁADUNEK OLEJU OPAŁOWEGO NA ROK 2013”.

Nie otwierać przed 14 grudnia 2012 r. godzina 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2012 r. o godzinie 12.15 , w siedzibie Zamawiającego ul. Warszawska 45,  26-400 Przysucha. (pok. 102)

Dyrektor szkoły

mgr Adam Pałgan

 

Ogłoszenie - docOgłoszenie - pdf
SIWZ - doc
Formularz oferty - doc
Załącznik nr 1 do formularza oferty - doc
Załącznik nr 2 do formularza oferty - doc
Załącznik nr 3 do formularza oferty - doc
Projekt umowy - doc

 

----------------------------------------------------------------------

 

 

Przysucha, dn. 30.11.2011 r.

P.G.343 – 1/2011

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Przysusze ogłasza przetarg nieograniczony na: zakup, dostawę i wyładunek lekkiego oleju opałowego

 

Zakres prac obejmuje:

Zakup, dostawa i wyładunek lekkiego oleju opałowego w ilości do 40 000 litrów.

SIWZ jest dostępna na stronie www.pgprzysucha.pl

Termin realizacji 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

Termin związania ofertą 30 dni od dnia złożenia oferty.

 

Informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Publicznego Gimnazjum codziennie w godzinach 715 – 1515 pod numerem telefonu (048)675 25 85 Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień są:

  1. Pani Agnieszka Walaszczyk tel. (048)675 25 85

SIWZ można uzyskać w sekretariacie szkoły p. 102 ul. Warszawska 45.

Oferty przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ należy składać do dnia 09.12.2011 r. do godziny 14.00 w pokoju nr 102 /sekretariat/ w Publicznym Gimnazjum

im. Św Stanisława Kostki w Przysusze ul. Warszawska 45.

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy:

- spełniają warunki udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP,

- złożą ofertę zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ,

- posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi,

- nie są karani w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.4-8 ustawy PZP,

- nie zalegają ze składkami z US, ZUS lub KRUS

 

Koperta z ofertą winna być opatrzona napisem:

„Oferta w przetargu nieograniczonym na – ZAKUP, DOSTAWĘ I ROZŁADUNEK OLEJU OPAŁOWEGO NA ROK 2012”.

Nie otwierać przed 09 grudnia 2011 r. godzina 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2011 r. o godzinie 14.15 , w siedzibie Zamawiającego ul. Warszawska 45, 26-400 Przysucha. (pok. 102)

Dyrektor szkoły

mgr Adam Pałgan

 

Ogłoszenie - doc
SIWZ - doc
Formularz oferty - doc
Załącznik nr 1 do formularza oferty - doc
Załącznik nr 2 do formularza oferty - doc
Załącznik nr 3 do formularza oferty - doc
Projekt umowy - doc

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Przysucha, dn. 03.12.2010 r.

P.G.343 – 1/2010

OGŁOSZENIE PRZETARGU

NIEOGRANICZONEGO

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Przysusze ogłasza przetarg nieograniczony na:

zakup, dostawę i wyładunek lekkiego oleju opałowego

 

Zakres prac obejmuje:

Zakup, dostawa i wyładunek lekkiego oleju opałowego w ilości do 40 000 litrów.

SIWZ jest dostępna na stronie www.pgprzysucha.pl

Termin realizacji 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

Termin związania ofertą 30 dni od dnia złożenia oferty.

 

Informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Publicznego Gimnazjum codziennie w godzinach 715 – 1515 pod numerem telefonu (48)675 25 85.

 

Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień są:

1. Pani Agnieszka Walaszczyk tel. (48)675 25 85

 

SIWZ można uzyskać w Publicznym Gimnazjum w Przysusze ul. Warszawska 45.

Oferty przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ należy składać do dnia
10.12.2010 r.
do godziny 14.00 w pokoju nr 102 /sekretariat/ w Publicznym Gimnazjum
w Przysusze ul. Warszawska 45.

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy:

- spełniają warunki udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP,

- złożą ofertę zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ,

- posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi,

- nie są karani w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.4-8 ustawy PZP,

- nie zalegają ze składkami z US, ZUS lub KRUS

 

Koperta z ofertą winna być opatrzona napisem:

„Oferta w przetargu nieograniczonym na – ZAKUP, DOSTAWĘ
I ROZŁADUNEK OLEJU OPAŁOWEGO NA ROK 2011”.

Nie otwierać przed 10 grudnia 2010 r. godzina 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2010r. o godzinie 14.15, w siedzibie Zamawiającego
ul. Warszawska 45, 26-400 Przysucha. (pok. 102)

Dyrektor szkoły

mgr Adam Pałgan

Ogłoszenie - pdf

SIWZ - pdf, SIWZ - doc

Formularz oferty - doc

Załącznik nr 1 do formularza oferty - doc

Załącznik nr 2 do formularza oferty - doc

Załącznik nr 3 do formularza oferty - doc

Projekt umowy  - doc